Ocena języka angielskiego NYLC przeprowadzona przez GECS, to test dla uczniów uczących się języka angielskiego jako drugiego języka i ubiegających się o certyfikat potwierdzający ich biegłość.

Egzamin ocenia rozumienie przez kandydata języka angielskiego w mowie i piśmie oraz ocenia uczniów na podstawie ich umiejętności, zdolności i kompetencji. W zależności od uzyskanego wyniku, otrzymują równoważny certyfikat, który waha się od poziomów kompetencji B1-C2 Połączenia NYLC English Language Assessment przez GECS przestrzega standardów CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) - Rady Europy. Jest uznawany przez ASEP (Najwyższą Radę ds. Doboru Kadr Cywilnych) w Grecji i jest promowany na całym świecie.

Po pomyślnym zakończeniu NYLC wyda certyfikat, który można wykorzystać w celach akademickich oraz w miejscu pracy kandydata jako dowód znajomości języka angielskiego.  

Aby uzyskać informacje na temat Połączenia Certyfikat NYLC - oficjalna ocena przeprowadzona przez GECS, Proszę skontaktuj się z GECS (Global Educational and Cultural Services), wysyłając e-mail: info@globaleducs.com